Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว.

รอบรั้ว ต.ว.

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางสาว วันจันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2562

Read More »

การแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอบ้านตาขุน) ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการนายบุญเลิศ ทองชลและคณะครู รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการจาก สพม.11 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ และ ศน.สุจินต์ ภิญญานิล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนและผู้กำกับ รองผู้กำกับ พร้อมลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โรงเรียนตาขุน โรงเรียนบ้านตาขุน โรงเรียนบ้านวังขุม โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน โรงเรียนวัดพรุศรี โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เข้าร่วม

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read More »

กาแฟสัมพันธ์สัญจร อำเภอบ้านตาขุน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 นายวิทูรย์ เพชรประภัสสร เป็นประธานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

Read More »