Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว.

คนเก่ง ต.ว.

นางสาวพิลัยวรรณ กาญจนะ และนางสาวอภิชญา เลขมาศ เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 กรมหลวงชุมพรเกมส์ ครูผู้ควบคุมนายโยธิน นวลมุสิก

Read More »

เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มแก้ว เด็กหญิงวชิราภา สุขอุ่น เด็กชายไพรัช แลซู รางวัลอันดับที่ 4 เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561ครูผู้ควบคุม นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ และ นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์

Read More »

เด็กหญิงรัชตวรรณ นามบุตร เด็กหญิงกรกนก เหลารอด นายศุภณัฐ ทองสัมฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์ และ นางพรพณา ฤทธิ์ชู เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดา เด็กหญิงนฤมล แช่มไล่ เด็กหญิงเบญจวรรณ แปะอุ้ย รางวัลอันดับที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ และ นางพรพณา ฤทธิ์ชู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561

Read More »

นางสาวชลิตา อินทร์ทิม นางสาวสุวนันท์ ทิศลูน นางสาวรัตติกาล บุญชูศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ควบคุม นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ และ นางนริศา บุระชัด

Read More »

นายธีรภัทร์ ยมนานนท์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 และนายศักดิ์ชัย สุขเกษม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอรณ์สิริ หนูมี และครูผู้ควบคุมดูแล นางเรณู ผดุงฤกษ์

Read More »

เด็กหญิงณัฐนรี เทพทัศน์ เด็กหญิงวิภาวรรณ นุ่นนา และเด็กหญิงแสงฟ้า ไทรย้อย เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ควบคุม นางเรณู ผดุงฤกษ์ และนางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ

Read More »

นางสาวศรุตา คนเพียร รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 และนางสาวธิดารัตน์ ชุมศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ควบคุม นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ

Read More »

นางสาวณัฐพร อนุกูล นางสาวธนพร จิ้วไม้แดง และนางสาววีริยาพร อินทร์สวน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ควบคุม นางเรณู ผดุงฤกษ์ และนางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ

Read More »

นางสาวพิลัยวรรณ กาญจนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 คัดเลือกภาคสี่

Read More »

นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไท …

Read More »