Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / 2019 (page 3)

Yearly Archives: 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนและผู้กำกับ รองผู้กำกับ พร้อมลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โรงเรียนตาขุน โรงเรียนบ้านตาขุน โรงเรียนบ้านวังขุม โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน โรงเรียนวัดพรุศรี โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เข้าร่วม

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read More »

กาแฟสัมพันธ์สัญจร อำเภอบ้านตาขุน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 นายวิทูรย์ เพชรประภัสสร เป็นประธานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

Read More »

ภาพบรรยากาศการการเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนจากการเข้าร่วมประกวดนิทรรศการผลงานการดำเนินงานต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ HAPPEN Scoring มหกรรมองค์รอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยานายธีรศักดิ์ สอนมี เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

Read More »