Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / 2019 / สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2019

โครงการสัมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 22 -23 สิงหาคม 2562

Read More »

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันที่ 22 สิงหาคม 2562

Read More »

ด้วยวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอาเซียน (ASEAN DAY) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY ณ บริเวณหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

Read More »

ด้วยวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอาเซียน (ASEAN DAY) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY ณ บริเวณหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

Read More »

ยินดีต้อนรับ ครูเกรียงศักดิ์ นิลนิยม ครูพลศึกษา สู่รั้วโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ขอขอบคุณมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ที่มอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จำนวน 2 ทุน ดังนี้ นางสาวรัชตวรรณ นามบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนางสาวจีรวรรณ เสนดำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจะมีความภาคภูมิใจและรักษาผลที่ดีต่อไป และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและผู้ปกครองมา ณ ที่นี่ด้วย

Read More »