Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว. / กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน มาเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพบปะผู้ปกครองที่มาประชุม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน มาเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพบปะผู้ปกครองที่มาประชุม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน มาเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพบปะผู้ปกครองที่มาประชุม