Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว. / เด็กหญิงณัฐนรี เทพทัศน์ เด็กหญิงวิภาวรรณ นุ่นนา และเด็กหญิงแสงฟ้า ไทรย้อย เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ควบคุม นางเรณู ผดุงฤกษ์ และนางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ

เด็กหญิงณัฐนรี เทพทัศน์ เด็กหญิงวิภาวรรณ นุ่นนา และเด็กหญิงแสงฟ้า ไทรย้อย เหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ควบคุม นางเรณู ผดุงฤกษ์ และนางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ