Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว. / นายธีรภัทร์ ยมนานนท์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 และนายศักดิ์ชัย สุขเกษม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอรณ์สิริ หนูมี และครูผู้ควบคุมดูแล นางเรณู ผดุงฤกษ์

นายธีรภัทร์ ยมนานนท์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 และนายศักดิ์ชัย สุขเกษม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอรณ์สิริ หนูมี และครูผู้ควบคุมดูแล นางเรณู ผดุงฤกษ์