Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว. / เด็กหญิงรัชตวรรณ นามบุตร เด็กหญิงกรกนก เหลารอด นายศุภณัฐ ทองสัมฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์ และ นางพรพณา ฤทธิ์ชู เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดา เด็กหญิงนฤมล แช่มไล่ เด็กหญิงเบญจวรรณ แปะอุ้ย รางวัลอันดับที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ และ นางพรพณา ฤทธิ์ชู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561

เด็กหญิงรัชตวรรณ นามบุตร เด็กหญิงกรกนก เหลารอด นายศุภณัฐ ทองสัมฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์ และ นางพรพณา ฤทธิ์ชู เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดา เด็กหญิงนฤมล แช่มไล่ เด็กหญิงเบญจวรรณ แปะอุ้ย รางวัลอันดับที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.1-ม.3 ครูผู้ควบคุม นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์ และ นางพรพณา ฤทธิ์ชู งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561