Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว. / โครงการสัมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการสัมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี