Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ


การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลงาน : นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลงาน : ครูสุดา เอ้งฉวน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลงาน : ครูอรตรี รอดเจริญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลงาน : ครูอรตรี รอดเจริญ

เอกสารประกอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ผลงาน : ครูเรณู ผดุงฤกษ์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเลขยกกำลัง
ผลงาน : ครูกิจศรา พรหมสวาท