Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียน (ฺBank School)

“ธนาคารโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา” มีลักษณะเป็นการนำเอาธนาคารมาตั้งไว้ในโรงเรียน ดำเนินการรับฝาก-ถอนเงิน โดยนักเรียน มีอาจารย์และพนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านตาขุนเป็นพี่เลี้ยง นักเรียนที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นผู้ที่อาสาเข้ามาทำงาน และได้รับการคัดเลือกจากคณะอาจารย์ ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัตงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ อย่างมีเหตุผลและพอเพียง
2.เพื่อฝึกฝนให้กับนักเรียนรู้หลักการบริหารที่ถูกต้อง
3.เพื่อเสริมสร้างนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
4.เพื่อปลูกฝังให้รู้จักการทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์
ประเภทเงินฝาก
เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียว คือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.55-13.00 น.

การสนับสนุนของธนาคาร
ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ผู้บิรหาร คณะครูให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมนักเรียนผู้ปฏิบัติงาน ถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน แบบพิมพ์แบบต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และสมุดเงินฝาก ซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับธนาคารโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในธนาคารโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะตั้งธนาคาร
1.เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
2.มีจำนวนนักเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
3.ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการตลอดจนสามารถจัดหาสถานที่สำหรับตั้งธนาคารโรงเรียนได้

ธนาคารโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

ประเภทเงินถอน
การถอนเงิน
1.ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
2.ต้องเหลือเงินติดบัญชี 20 บาท
3.การถอนต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

การถอนปิดบัญชี
ต้องสำเร็จการศึกษาหรือย้ายโรงเรียน

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 6 บาท/ปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 12 บาท/ปี
สรุปข้อมูลยอดเงินออม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
1.ยอดเงินออมของโรงเรียนธนาคาร รวมทั้งสิ้น 62,674 บาท
2.ยอดเงินที่กู้ของโรงเรียนธนาคาร รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท
3.ยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รวมทั้งสิ้น 600 บาท
4.ยอดเงินออมคงเหลือของโรงเรียนธนาคาร รวมทั้งสิ้น 13,274 บาท
5.ยอดเงินออมสูงสุดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นายณรงค์กร นุ่นแก้ว ชั้น ม.4/1 ยอดเงินออม 550 บาท
6.ยอดเงินออมสูงสุดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิริผล ชั้น ม.3/2 ยอดเงินออม 2,800 บาท

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความมีเหตุผล นักเรียน ครู และบุคลากรเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนทุกคน เก็บออม ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน เพื่อเก็บออมไว้ใช้ในยามที่ขัดสน
หลักความพอประมาณ พอประมาณกับสถานที่ พอประมาณกับเวลา และพอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์
หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีน้ำใจ มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และการวางแผนในการทำงานอย่างมีความสุข
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ การเปิดบัญชี การรับฝาก ถอนเงินและรอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ มีความเสียสละ ตรงต่อเวลา

[ กลับหน้าแรก ]