Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา


โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาด 4 (จำนวนนักเรียน 1,003 คน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เขตราชการที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากิ่งอำเภอบ้านตาขุน ได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2519 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) เปิดครั้งแรกไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง พระครูปราการสมานคุณ เจ้าอาวาสวัดตาขุน ได้กรุณาให้ใช้หอฉันเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายมนิตย์ แก้วมหิตย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

intro05 intro06 intro08
intro14 intro13 intro09
intro16 intro17 intro15

ต่อมากิ่งอำเภอได้ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีนายสมนึก ทองพัฒน์ กำนันตำบลเขาวง เป็นประธานกรรมการจัดหา ได้ที่ดินจากการบริจาคของนายจรูญ นนทบูรณ์ และ นางใกล้ นนทบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ติดกับถนนสาย สุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 55 และ 56 ให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลขึ้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา” ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2519 ให้ดำเนินการสอนแบบสหศึกษา โดยให้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งกิ่งอำเภอบ้านตาขุน จัดหาที่เรียนชั่วคราวและอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นเพื่อใช้เตรียมการเปิดเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2519 นายลาภ ลาภชูรัตน์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอบ้านตาขุน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ณ บริเวณวัดตาขุน ต่อมาเมื่อกรมสามัญศึกษา ได้จัดเงินงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก บ้านพักครู ห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารเรียนชั่วคราวก็ให้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินที่ได้รับบริจาค ณ บ้านบางสาว หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาวง

ปีการศึกษา 2522 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นลำดับเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดโรงเรียนสาขาเขื่อนเชี่ยวหลานขึ้น ภายใต้ความอนุเคราะห์ของโครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับตำบล ชื่อโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่นที่ 4) โดยสำนักงานโครงการพิเศษกรมสามัญศึกษา เป็นผู้สนับสนุน

ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษาได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนระดับ 6 เป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 และให้มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 1 ตำแหน่ง

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เก็บเงินบำรุงการศึกษาเฉพาะชั้น ม. 1 และพิจารณาให้โรงเรียนเปิดสาขาขึ้นอีก 1 โรงเรียน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน

ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 1 ห้องเรียน พร้อมทั้งได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สาขาบ้านทำเนียบเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ ชื่อ “ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ”

[ กลับหน้าแรก ]