Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
นายมานิตย์ แก้วมหิตย์ ครูใหญ่ ๒๕๑๙-๒๕๒๑
นายประพันธ์ เทพนวล ครูใหญ่ ๒๕๒๑-๒๕๒๓
นายชลินทร์ โชติสิงห์ อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๓-๒๕๒๔
นายโกวิทย์ นวลขาว อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๔-๒๕๒๙
นายสุชาติ หงส์ทอง อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๙-๒๕๓๐
นายปรีชา บุญรัตน์ อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๐-๒๕๓๑
นายพรเทพ มีเดช อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๑-๒๕๓๔
นายสมคิด สีเปี้ยว ผู้อำนวยการ ๒๕๓๔-๒๕๔๒
นายสำราญ เผือกคง ผู้อำนวยการ ๒๕๔๒-๒๕๔๓
๑๐
นายบุญทิพย์ อักษรผอบ ผู้อำนวยการ ๒๕๔๓-๒๕๔๕
๑๑
นายสุภักดิ์ มุขดาร์ ผู้อำนวยการ ๒๕๔๕-๒๕๔๖
๑๒
นายเชวงศักดิ์ ใสสะอาด ผู้อำนวยการ ๒๕๔๖-๒๕๔๙
๑๓ นายทวี ทองปลูก ผู้อำนวยการ ๒๕๔๙-๒๕๕๔
๑๔
นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการ ๒๕๕๔-๒๕๕๖
๑๕
นายสุขโข สาเรศ ผู้อำนวยการ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑๖
นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๑๗ ว่าที่ร้อยเอกภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการ ๒๕๖๕- ปัจจุบัน

 

 

[ กลับหน้าแรก ]