Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A
O9 : Social Network
แผนการดำเนินงาน
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน