Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง


structure

การบริหารจัดการสถานศึกษา

>> : ด้านบริหารงานวิชาการ
>> : ด้านบริหารงานบุคคล
>> : ด้านบริหารงานทั่วไป
>> : ด้านบริหารงานงบประมาณ

         นวัตกรรม / ผลงานทางวิชาการ / การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

>> : คณะกรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>>กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
>>กลุ่มสาระศิลปะ
>>กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
>> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
>>กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ฐานการเรียนรู้

ผลงานสถานศึกษา

>> : ผลงานผู้บริหาร
>> : ผลงานครู
>> : ผลงานนักเรียน

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

>> : บ้านพอเพียง
>> : ห้องศาสตร์พระราชา
>> : ห้องสมุด

การขยายผลสู่หน่วยงานภายนอก

>> : โรงเรียนเครือข่าย
>> : ชุมชน

 

[ กลับหน้าแรก ]